Obserwuj nas na:

Regulamin Klienta OJOJOJ

§1 DEFINICJE
Pojęcia wykorzystane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Benz Corp – Benz Corp Mariusz Bęćkowski, ul. Raciborska 160, Rybnik 44-210, NIP 6423094767 REGON 380459540;
OJOJOJ – usługa świadczona przez Benz Corp, za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.ojojo.pl;
Klient – osoba fizyczna korzystająca z OJOJOJ;
Regulamin – niniejszy dokument;
Partner – przedsiębiorca, który zawarł z Benz Corp umowę partnerską na działalność pod szyldem OJOJOJ

§2 ZAKRES REGULAMINU
Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Benz Corp w zakresie korzystania z OJOJOJ

§3 WARUNKI TECHNICZNE
Do poprawnego działania OJOJOJ wymaga:
Dostępu do Internetu;
Korzystania z przeglądarki Chrome, Firefox, Safari lub Edge w najnowszej wersji;
Umożliwienia zapisywania i odczytywania plików cookie związanych z jej obsługą.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA
OJOJOJ jest dostępne dla każdej osoby fizycznej oraz każdej osoby prawnej.

§5 ZAKRES USŁUG OJOJOJ
Usługa umożliwia zamówienie pomocy technicznej Partnera pod szyldem OJOJOJ
W przypadku złożenia zamówienia na przyjazd Partnera, Klient zawiera umowę z Partnerem.
Benz Corp nie jest stroną umowy świadczenia usług.

§6 OGÓLNE OBOWIĄZKI
Klient korzystając z OJOJOJ jest zobowiązany do:
Przestrzegania Regulaminu; Podania poprawnych danych w ramach zamówienia; Niewprowadzania treści bezprawnych.

§7 ZAMÓWIENIE USŁUGI
Skorzystanie z usługi wymaga złożenia zamówienia za pośrednictwem OJOJOJ
Do złożenia zamówienia Klient musi podać wszystkie dane wymagane przez formularz na stronie OJOJOJ i zaakceptować Regulamin.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje SMS potwierdzający złożenie Zamówienia, zawierający dane Partnera, któremu zostało przekazane Zamówienie.
Każde zamówienie jest przekazywane do Partnera w obszarze którego znajduje się Klient.
Realizacja zamówienia jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie kontaktu z Partnerem na obszarze objętym usługą.
Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie po wskazaniu go przez Klienta i zaakceptowaniu przez Partnera.
Koszty realizacji zamówienia są zależne od Partnera.
Partner uprawniony jest do sprawdzenia zgodności treści zamówienia z Klientem.

§8 OPŁATY KLIENTA
Korzystanie z usług świadczonych przez Benz Corp w ramach OJOJOJ jest bezpłatne dla Klientów.
Partner może pobierać od Klienta opłaty za korzystanie z usług, w tym za usługi zamówione za pośrednictwem OJOJOJ

§9 REKLAMACJA
W sprawach dotyczących korzystania z OJOJOJ, w tym zachowania Partnera, Klient może złożyć reklamację do Benz Corp.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: support@ojojoj.pl lub listownie, na adres Benz Corp podany w §1.
Klient powinien sprecyzować zakres swojej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko Klienta,
szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
wskazać kontakt na jaki ma wpłynąć odpowiedź na reklamację.
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

§10 ZMIANY REGULAMINU
Benz Corp zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w całości lub w części. O zmianach i o terminie ich wejścia w życie Benz Corp poinformuje Klientów z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych, publikując zmieniony regulamin w portalu OJOJOJ.